Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị CNTT đợt 1 năm 2007. Tin học hóa hoạt động của cơ quan Đảng Tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2006-2010

Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị CNTT đợt 1 năm 2007. Tin học hóa hoạt động của cơ quan Đảng Tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2006-2010

Tên dự án:Tin học hóa hoạt động của cơ quan Đảng Tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2006-2010
Tên gói thầu:Cung cấp, lắp đặt thiết bị CNTT đợt 1 năm 2007
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Văn phòng Tỉnh ủy Tây Ninh – Số 180 đường 30/4 thị xã Tây Ninh – ĐT 066.828829
30/10/2007 đến 18/11/2007
500000 (VND)
18/11/2007 14:00
18/11/2007 14:00