Thông báo mời thầu gói thầu: Đường quản lý và khu quản lý công trình đầu mối. Cụm công trình thuỷ lợi Huổi Vanh

Thông báo mời thầu gói thầu: Đường quản lý và khu quản lý công trình đầu mối. Cụm công trình thuỷ lợi Huổi Vanh

Tên dự án:Cụm công trình thuỷ lợi Huổi Vanh
Tên gói thầu:Đường quản lý và khu quản lý công trình đầu mối
Nguồn vốn:Trái phiếu Chính phủ
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban quản lý dự án ĐTXD Sở Nông nghiệp và PTNT số 80, Đường Nguyễn Lương Bằng, thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La; ĐT 022 856356; Fax 022 859523
22/11/2007 đến 07/12/2007
800.000 (VND)
07/12/2007 09:00
07/12/2007 09:00