Tư vấn thẩm tra tổng dự toán công trình

Tư vấn thẩm tra tổng dự toán công trình

05
Quý I/2008
20 ngày
Giá gói thầu:
 • 19.996.028 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm