Tư vấn đấu thầu xây lắp

Tư vấn đấu thầu xây lắp

07
Qúy II/2008
Từ ngày ký hợp đồng đến ngày có QĐ
Giá gói thầu:
 • 36.204.930 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Theo tỷ lệ phần trăm