Cung cấp trang thiết bị

Cung cấp trang thiết bị

10
Qúy II/2008
45 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.758.555.700 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá