Tư vấn giám sát lắp đặt trang thiết bị

Tư vấn giám sát lắp đặt trang thiết bị

12
Qúy II/2008
45 ngày
Giá gói thầu:
 • 11.184.414 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Theo tỷ lệ phần trăm