Chi phí mua sắm trang thiết bị

Chi phí mua sắm trang thiết bị

5
Quý I/2008
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 404.940.000 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói