Mua dây Jắc tre loại 1x2x0,5 mm phục vụ sản xuất (quý 1+2 năm 2008

Mua dây Jắc tre loại 1x2x0,5 mm phục vụ sản xuất (quý 1+2 năm 2008

01
14h00 ngày 25 tháng 4 năm 2008
Quý 2 năm 2008
Giá gói thầu:
 • 325.000.000 (VND)
 • Vốn khác của doanh nghiệp
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá