Gói thầu số 3. Kênh chính và công trình trên kênh chính

Gói thầu số 3. Kênh chính và công trình trên kênh chính

03
30 ngày kể từ ngày thông báo lần đầu trên các phương tiện thông tin đại chúng
Quy định cụ thể trong hồ sơ mời thầu
Giá gói thầu:
 • 3.334.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu