Thiết kế xây dựng công trình

Thiết kế xây dựng công trình

01
Quý II-2008
150 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.115.544.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói