Xây dựng phần chuyên điện và mua bảo hiểm công trình

Xây dựng phần chuyên điện và mua bảo hiểm công trình

1
Từ tháng 3/2008 đến tháng 4/2008
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 237.394.246 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu