Cung cấp máy tính xách tay cho Ban QLDA

Cung cấp máy tính xách tay cho Ban QLDA

01
Trong tháng 04/2008
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 25.000.000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói