Công trình nâng cấp mở rộng Trung tâm giáo dục lao động xã hội Long An

Công trình nâng cấp mở rộng Trung tâm giáo dục lao động xã hội Long An, hạng mục: Nhà làm việc – Điện chiếu sáng; Nhà thăm nuôi – Điện chiếu sáng

01
Từ ngày 10/04/2008 đến ngày 12/5/2008
180 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng.
Giá gói thầu:
 • 2.748.328.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá