Chi phí giám sát lắp đặt trang thiết bị

Chi phí giám sát lắp đặt trang thiết bị

2
Quý I/2008
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 14.608.177 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá