Khảo sát địa chất

Khảo sát địa chất

01
Năm 2007-2008
07 ngày
Giá gói thầu:
 • 18.000.000 (VND)
 • Vốn tự có
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo đơn giá