Lập thiết kế bản vẽ thi công – Tổng dự toán

Lập thiết kế bản vẽ thi công – Tổng dự toán

02
Năm 2007-2008
26 ngày
Giá gói thầu:
 • 211.273.521 (VND)
 • Vốn tự có
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm