Thẩm tra tổng dự toán

Thẩm tra tổng dự toán

04
Năm 2007-2008
07 ngày
Giá gói thầu:
 • 11.952.783 (VND)
 • Vốn tự có
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm