Kiểm toán quyết toán

Kiểm toán quyết toán

09
Quý III/2008
03 ngày
Giá gói thầu:
 • 29.578.293 (VND)
 • Vốn tự có
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm