Bảo hiểm công trình toàn bộ công trình

Bảo hiểm công trình toàn bộ công trình

01
Quý IV/2008
Từ khi khởi công xây dựng công trình đến khi nghiệm thu hoàn thành toàn bộ công trình để đưa vào sử dụng
Giá gói thầu:
 • 101.086.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo tỷ lệ phần trăm