Gói thầu số 05

Gói thầu số 05

05
4/2008-5/2008
270 ngày
Giá gói thầu:
 • 5.792.034.808 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu