Cung cấp thiết bị thí nghiệm điện

Cung cấp thiết bị thí nghiệm điện

1
06/5/2008 đến 14 giờ 00 phút 22/5/2008
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 9058500000 (VND)
 • Vốn của tập đoàn Điện lực Việt Nam
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói