Mua sắm tủ RMU 24kV

Mua sắm tủ RMU 24kV

Gói thầu 2
Tháng 5 năm 2008
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 2.003.260.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói