Xây lắp cọc thí nghiệm

Xây lắp cọc thí nghiệm

02
từ 12/1/2008 đến 15/1/2008
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 406768816 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Theo đơn giá