Nạo vét kênh Thanh Niên

Nạo vét kênh Thanh Niên

12
Quí III/2008
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.484.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá