Khảo sát xây dựng

Khảo sát xây dựng

01
30 ngày
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 70.662.585 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo đơn giá