Nâng cấp mở rộng đường VP29 xã Vĩnh Phú huyện Thuận An

Nâng cấp mở rộng đường VP29 xã Vĩnh Phú huyện Thuận An

01
Quý II năm 2008
270 ngày (kể cả ngày nghĩ và ngày lễ theo chế độ)
Giá gói thầu:
 • 5001899249 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói