Thiết bị (không kể hệ thống chống sét, PCCC và trạm hạ thế 3x75KVA)

Thiết bị (không kể hệ thống chống sét, PCCC và trạm hạ thế 3x75KVA)

01
Quý II/2008
02 tháng
Giá gói thầu:
 • 2.027.941.068 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói