Gói số 7: Xe ô tô bán tải

Gói số 7: Xe ô tô bán tải

07
Năm 2008
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 475.947.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá