TV6: Lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu

TV6: Lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu

06
Quý II/2009
10 tháng không liên tục
Giá gói thầu:
 • 68.079.337 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói