TV9: Giám sát thi công

TV9: Giám sát thi công

09
Quý II/2009
21 tháng
Giá gói thầu:
 • 1.264.025.025 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo thời gian