XL1: Thi công xây dựng đường Tân Hoá – Luỹ Bán Bích 1

XL1: Thi công xây dựng đường Tân Hoá – Luỹ Bán Bích 1

11
Quý II/2009
15 tháng
Giá gói thầu:
 • 36.179.696.171 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá