Mua 02 card Intel Dialogic Telephony (PCI card) Model D/600-2E1-120 cho hệ thống MUCOS

Mua 02 card Intel Dialogic Telephony (PCI card) Model D/600-2E1-120 cho hệ thống MUCOS

1
Quý 2/2008
1 tháng
Giá gói thầu:
 • 268.000.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói