Khảo sát, lập phương án kỹ thuật khảo sát và dự toán công tác rà phá bom mìn, vật nổ

Khảo sát, lập phương án kỹ thuật khảo sát và dự toán công tác rà phá bom mìn, vật nổ

01
Quý III/2008
30 ngày, kể từ ngày ký kết hợp đồng
Giá gói thầu:
 • 50.000.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói