Cung cấp cáp quang, thiết bị thông tin và lắp đặt thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị thông tin

Cung cấp cáp quang, thiết bị thông tin và lắp đặt thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị thông tin

PC3-110-G04.1
Tháng 4-9/2008
6 tháng
Giá gói thầu:
 • 1537116996 (VND)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá