Cung cấp cáp quang và phụ kiện

Cung cấp cáp quang và phụ kiện

PC3-110-G06.1
Tháng 4-10/2008
8 tháng
Giá gói thầu:
 • 601430263 (VND)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá