Tư vấn thiết kế lập BVTC-DT khu quản lý vận hành

Tư vấn thiết kế lập BVTC-DT khu quản lý vận hành

NT-01d
3/2008-4/2008
2 tháng
Giá gói thầu:
 • 250.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói