Xây lắp đường nội bộ phục vụ thi công

Xây lắp đường nội bộ phục vụ thi công

NT-04
1/2008-3/2008
10 tháng
Giá gói thầu:
 • 22.983.015.060 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá