Tư vấn điều tra hiện trạng lập phương án đền bù giải phóng mặt bằng

Tư vấn điều tra hiện trạng lập phương án đền bù giải phóng mặt bằng

04
năm 2007
01 tháng
Giá gói thầu:
 • 56.055.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm