Triển khai 100 Camera giám sát ATM

Triển khai 100 Camera giám sát ATM

01
Quý II/2008
3 tháng
Giá gói thầu:
 • 3.102.000.000 (VND)
 • Vốn tự có
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói