Thông báo mời thầu gói thầu: Cầu Phường Bún

Thông báo mời thầu gói thầu: Cầu Phường Bún

Tên dự án:Cầu Phường Bún
Tên gói thầu:Cầu Phường Bún
Nguồn vốn:Vốn ngân sách
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
BQL các dự án huyện Bố Trạch, địa chỉ : TK11 – thị trấn Hoàn Lão huyện Bố Trạch, ĐT 052.862145
08/04/2008 đến 22/04/2008
1000000 (VND)
22/04/2008 07:30
22/04/2008 07:30