Tư vấn lập hồ sơ và phân tích đánh giá hồ sơ mời thầu xây lắp và thiết bị

Tư vấn lập hồ sơ và phân tích đánh giá hồ sơ mời thầu xây lắp và thiết bị

06
năm 2007-2010
Từ ngày ký hợp đồng đến khi có QĐ phê duyệt kết quả đấu thầu
Giá gói thầu:
 • 91.194.764 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm