Trụ sở Công ty Phát triển hạ tầng các Khu công nghiệp Tiền Giang

Trụ sở Công ty Phát triển hạ tầng các Khu công nghiệp Tiền Giang

1
từ tháng 5/2008
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 2.454.876.714 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói