Xây lắp 1 – Nạo vét 24 tuyến kênh cấp 1 – Thầy Cai; thay 02 cửa van và sửa chữa 02 nhà quản lý

Xây lắp 1 – Nạo vét 24 tuyến kênh cấp 1 – Thầy Cai; thay 02 cửa van và sửa chữa 02 nhà quản lý

05
quý 4/2008
120 ngày
Giá gói thầu:
 • 4.607.390.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói