Hạng mục phụ của UBND xã Hiệp An TX Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương

Hạng mục phụ của UBND xã Hiệp An TX Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương

1
Quí II năm 2008
180 ngày (kể cả ngày nghỉ và ngày lễ theo chế độ)
Giá gói thầu:
 • 4.510.607.938 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu
  Danh sách nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế/tư vấn.
  Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu