Thi công hệ thống giao thông, thoát nước (Km7 đến Km11)

Thi công hệ thống giao thông, thoát nước (Km7 đến Km11)

2
09 giờ 45 phút ngày 25/6/2008
500 ngày
Giá gói thầu:
 • 73515257000 (VND)
 •  (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá