Thiết kế kỹ thuật thi công và lập dự toán

Thiết kế kỹ thuật thi công và lập dự toán

3
Quý I, II/2008
150 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.012.940.174 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm