gói thầu số 01: Kênh và công trình trên kênh N1, kênh V2

gói thầu số 01: Kênh và công trình trên kênh N1, kênh V2

01
– Bán hồ sơ mời thầu: Từ 08 giờ 00, ngày 14 tháng 4 năm 2008 đến trước 08 giờ 00, ngày 29 tháng 4 năm 2008
200 ngày. Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
Giá gói thầu:
 • 2.813.981.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói