Cung cấp thép cho gói thầu 4A

Cung cấp thép cho gói thầu 4A

 • 4C
  Tháng 6/2008
  24 tháng
  Giá gói thầu:
 • 1.324.101.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá