Thi công sửa chữa lớn đường giao thông nội bộ khu vực Công ty thuỷ điện Hoà bình 2008

Thi công sửa chữa lớn đường giao thông nội bộ khu vực Công ty thuỷ điện Hoà bình 2008

1
08/7/2008
100 ngày
Giá gói thầu:
 • 6560401583 (VND)
 • Vốn sửa chữa lớn
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu