Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

02
Đã thực hiện
theo thực tế
Giá gói thầu:
 • 22.400.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói